Behandelovereenkomst

Osteopathie Praktijk Dolf Terlingen

Behandelingsovereenkomst

Ondergetekenden,

Behandelaar: Dolf Terlingen uit Rekken           

en …………………………………………………… uit ……………………………………………………………

verklaren hierbij de volgende behandeling te zijn overeengekomen.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De behandelingsovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden. Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden (welke bepalingen zijn vermeld op de achterzijde van dit blad). Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Aldus naar waarheid ingevuld te

………………………………………  d.d.    … – … – 20…

De complementair VBAG therapeut,                  De cliënt/patiënt,

…………………………………………                  …………………………………………………                   

Naam therapeut: Dolf Terlingen

VBAG Lidmaatschapsnummer: 2071110A,                                                

AGB nummer 90032074

Bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst

De Complementair VBAG-therapeut is gehouden te handelen conform de VBAG regelgeving.

Op de voorpagina van deze overeenkomst zal globaal worden weergegeven op welke wijze de behandeling zal zijn. Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd.

De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de Complementair VBAG-therapeut te verstrekken.

De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

De Complementair VBAG-therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.

De Complementair VBAG- therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt/patiënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).

De Complementair VBAG-therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten.

De Complementair VBAG-therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

De Complementair  VBAG-therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen

De Complementair VBAG-therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de Complementair VBAG- therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de Complementair VBAG-therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de Complementair VBAG-therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De Complementair VBAG-therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De Complementair VBAG- therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Betalingswijze van de behandelingen is in de regel contant per consult. Betaling op rekening is alleen mogelijk in overleg en met een uiterste betaaltermijn van 8 dagen, hierna worden extra kosten in rekening gebracht. Deze extra kosten zijn maximaal 10% van het factuurbedrag.

De cliënt/patiënt moet een afspraak tijdig (minimaal 2 werkdagen, maandag t/m vrijdag) afzeggen of verplaatsen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld een afspraak op de maandag moet dus uiterlijk de woensdag daarvoor gewijzigd worden. Bij afzegging binnen twee werkdagen (48 uur) wordt de helft van het geldende consulttarief in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 1 werkdag (24 uur), de gehele kosten. Dit verzetten van afspraken e.d. dient persoonlijk bij/met de behandelend therapeut te gebeuren en kan dus niet via mail, antwoordapparaat of telefoniste.

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de beroepsorganisatie (VBAG) van de therapeut TCZ.